DEELNEMERSREGLEMENT

LOTNL B.V. (Hierna: LOTNL), statutair gevestigd te Amsterdam onder KvK-nummer 857374606, 
treedt op als uitvoerder van de door de gemeente Kaag en Braassem de Vereniging Opslag Leimuiden verstrekte incidentele kansspelvergunning onder nummer 13578, voor de te organiseren Vereniging Opslag Leimuiden (VOL) (Hierna te noemen Grote Loterij Leimuiden) ten behoeve van de Stichting Oranje Comité Leimuiden.

Contactgegevens
Vereniging Opslag Leimuiden (VOL)
Dorpsstraat 88
2451 AS Leimuiden
Telefoon : 0172 – 509466
E-mail: info@ocleimuiden.nl

LOTNL B.V. 
Entrada 100 
1114 AA Amsterdam-Duivendrecht 
Website: www.lotnl.nl 
E-mail: info@lotnl.nl
  
Artikel 1 Toepasselijkheid deelnemersreglement
Dit deelnemersreglement is van toepassing op de volgende loterij:

Grote Loterij Leimuiden,

waarvan de opbrengst ten goede komt aan de Vereniging Opslag Leimuiden (VOL).
Eventuele afwijkingen op dit deelnemersreglement zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van de deelnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
Indien één of meer bepalingen in dit deelnemersreglement nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van het deelnemersreglement volledig van kracht. 
Vereniging Opslag Leimuiden zal in dat geval nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen vaststellen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht zal worden genomen. 


Artikel 2 Voorwaarden deelname
Deelname aan de Grote Loterij Leimuiden staat open voor alle natuurlijke personen van 18 jaar en ouder en voor rechtspersonen. Aan een minderjarige deelnemer (< 18 jaar) die ten onrechte als meerderjarige aan de Grote Loterij Leimuiden heeft deelgenomen, worden eventueel gewonnen prijzen niet uitgekeerd.
  
Artikel 3 Inleg
De prijs van één lot, de inleg genoemd, wordt gecommuniceerd op het fysieke lot (indien en voor zover van toepassing), in diverse publicaties en op de website van de Grote Loterij Leimuiden (www.ocleimuiden.nl/loterij). Deze inleg is voor de Grote Loterij Leimuiden in 2019: € 4,- per lot. 
Artikel 4 Deelname
Een deelnemer kan deelnemen aan de Grote Loterij Leimuiden, door een betaling van de inleg (€ 4,-).  Deelnemers kunnen met meerdere loten per trekking deelnemen. 
Bij het kopen van een lot kent de Grote Loterij Leimuiden de deelnemer een uniek lotnummer toe. Dit lotnummer wordt bekend gemaakt via het digitale lot dat de deelnemer ontvangt na betaling van de inleg. 

De deelnemer machtigt LOTNL, om namens het VOL het verschuldigde bedrag van de bankrekening van de betreffende deelnemer te incasseren. De bevestiging van afschrijving geldt als bevestiging van deelname. Indien er geen tijdige of volledige betaling heeft plaatsgevonden vervalt het recht op deelname en het verkrijgen van een prijs. 
Deelnemen betekent dat deelnemer akkoord gaat met de voorwaarden over het gebruik van persoonsgegevens, zoals opgenomen in dit deelnemersreglement. 

Artikel 5 Trekking en prijsbepaling
De Grote Loterij Leimuiden kent voor de loterij van 2019 een (1) trekkingsmoment. De trekkingsdatum wordt bekend gemaakt op de website van de Grote Loterij Leimuiden, www.ocleimuiden.nl/loterij. 

Het prijzenpakket van de Grote Loterij Leimuiden bestaat uit een (1) (gesponsorde) prijs, in natura. 

De trekking wordt uitgevoerd onder toezicht van een vooraf aangewezen persoon, waarbij al dan niet gebruik wordt gemaakt van geautomatiseerde en gecertificeerde programmatuur. 

Vooraf aan de trekking wordt door de vooraf aangewezen persoon vastgesteld of en dat er gebruik wordt gemaakt van gecertificeerde programmatuur en dat er alleen betaalde loten in de trekking worden betrokken. De uitkomst van de trekking is een overzicht van een (1)lotnummer met bijbehorende prijs. De aangewezen persoon stelt vervolgens vast dat de Hoofdprijs uit de prijzenpot is toegekend aan een (1) verkocht lotnummer. 

Trekkingsdatum Grote Loterij Leimuiden
  • 22 juni 2019 18.00u, Hoofdprijs trekking

Prijzenpot Grote Loterij Leimuiden:
De Grote Loterij Leimuiden heeft een keuken als hoofdprijs. 
De prijzenpot bestaat uit: 1x Keuken t.w.v. €3999,-

Prijzen boven € 449,- worden belast met kansspelbelasting. De Grote Loterij Leimuiden zal deze belasting aan de Belastingdienst afdragen.
  
Artikel 6 Toekenning en uitreiking prijzen
Toekenning van de prijs vindt plaats onder de opschortende voorwaarde van een definitieve, daadwerkelijk geïncasseerde betaling van het prijswinnende lotnummer. Het prijswinnende lotnummer is geldig, en daarmee opeisbaar tot uiterlijk 12 maanden na de dag waarop de trekking heeft plaatsgevonden. 

De Grote Loterij Leimuiden maakt het prijswinnende lotnummer in ieder geval bekend op haar website en kan aanvullend kiezen (mits gegevens bekend zijn) om deelnemers actief te informeren via email of telefonisch. 

De Prijs in natura wordt in overleg met de winnaar uitgereikt. De Prijs  is  niet inwisselbaar voor contant geld of andere prijzen. Voor het uitreiken van de Hoofdprijs zal de deelnemer zijn gegevens bij de aanschaf van een lot kenbaar moeten maken aan de Grote Loterij Leimuiden. 

De prijs worden zelfs in geval van verloren gegane deelnamebewijzen automatisch uitgereikt. De Grote Loterij Leimuiden weet door de aankoop wie de eigenaar is van het lot en zal de prijs aan de eigenaar overhandigen. 

Artikel 7 Afdracht loterijopbrengst
Tenminste 50% van de loterij-inkomsten zal rechtstreeks ten goede komen aan het goede doel, of de goede doelenorganisatie. In het geval van de Grote Loterij Leimuiden is het goede doel de VOL, waarmee een bijdrage aan bouw van een loods op het terrein van het zwembad De Kleine Oase wordt geleverd. 


Artikel 8 Afgelasting of uitstel
De Grote Loterij Leimuiden is gerechtigd de loterij geheel of gedeeltelijk af te lasten, indien naar haar oordeel een goed verloop daarvan niet kan worden gegarandeerd. Het besluit hierover dient vóór de geplande trekking aan de met het toezicht belaste aan de vooraf aangestelde persoon te worden gemeld. Dit besluit wordt per omgaande via de website van bekend gemaakt. De reeds betaalde inleg wordt aan de deelnemers terugbetaald.
  
Artikel 9 Aansprakelijkheid en overmacht
De Grote Loterij Leimuiden is niet aansprakelijk voor schade of nadelen die voortvloeien uit:
  • Onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door de deelnemer;
  • Storingen in computer- of andere apparatuur, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, telefoonlijnen en andere verbindingen;
  • Eventuele onbereikbaarheid van de website, als gevolg van storingen of door derden verrichte handelingen;
  • Het als gevolg van overmacht niet (volledig) of niet tijdig kunnen organiseren van de loterij;
  • Overige door derden verrichte handelingen.
Artikel 10 Klachten
Klachten over de Grote Loterij Leimuiden kunnen schriftelijk worden neergelegd bij de Stichting Oranje Comité Leimuiden. Voor de contactgegevens wordt verwezen naar het begin van dit deelnemersreglement. 

Artikel 11 Bescherming persoonsgegevens
In het kader van de deelname door een deelnemer aan de Grote Loterij Leimuiden verstrekt de deelnemer persoonsgegevens. LOTNL zal deze persoonsgegevens namens VOL verwerken en bewaren met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

De namen van deelnemer of prijswinnaar  zal slechts met zijn/haar uitdrukkelijke toestemming aan een derde bekend worden gemaakt. Namen van deelnemers en hun adresgegevens zijn wel beschikbaar voor de begunstigde goede doelenorganisatie. 

Met het deelnemen aan de Grote Loterij Leimuiden stemt de deelnemer ermee in dat de loterij zijn persoonsgegevens mag verwerken, bewaren, zelf mag gebruiken, en mag doorgeven aan de door de deelnemer aangewezen goede doelenorganisatie in het kader van eigen fondsenwerving en informatieverstrekking. Noch de Grote Loterij Leimuiden, noch de begunstigde goede doelenorganisatie zal persoonsgegevens bekendmaken aan een derde. 

Indien de deelnemer een afwijking constateert ten opzichte van de door hem ingevulde gegevens, dient hij een door hem gewenste correctie schriftelijk kenbaar te maken bij de Grote Loterij Leimuiden. 

Artikel 12 Geschillen/jurisdictie
De overeenkomst met de deelnemer wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen, voortkomende uit of verband houdende met overeenkomsten met de deelnemer, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam


De vergunning is afgegeven onder nummer 13578 dd. 4 juni 2019. Voor meer informatie: info@lotnl.nl
logo-one_community